„სალვინის დეკრეტი“ – იტალიის საიმიგრაციო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები მუხლობრივად

გთავაზობთ დეტალურად, მუხლობრივად იმ ძირითად ცვლილებებს იტალიის ერთიან საიმიგრაციო კანონმდებლობაში, რომლებსაც განსაზღვრავს 5 ოქტომბერს ძალაში შესული საკანონმდებლო ბრძანებულება – „სალვინის დეკრეტი უსაფრთხოებისა და იმიგრაციის შესახებ“ (“DECRETO SALVINI IMMIGRAZIONE E SICUREZZA“) განსაზღვრავს. იტალიის მოქალაქეობის მიღებისა და ჩამორთმევის შესახებ დებულებები მოქმედ კანონში, რომელიც 1992 წლის 5 თებერვალსაა მიღებული, 91-ე პარაგრაფში შემდეგი ცვლილებები შედის: ა) მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტი … Continue reading „სალვინის დეკრეტი“ – იტალიის საიმიგრაციო კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები მუხლობრივად